Eagles Alarm Ministries

Matthew 11:28-30

28 Come unto Me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.

29 Take My yoke upon you, and learn of Me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

30 For My yoke is easy, and My burden light.

HOME | ABOUT EAM | TEACHINGS | VIDEOS | CONTACT US

Copyright 2008 Eagles Alarm Ministries